Obchodní podmínky

obchodní společnosti : Little Wolf Consulting s.r.o.

se sídlem : Mánesova 649, Uherské Hradiště

identifikační číslo: 07813295

DIČ: CZ07813295

zapsané v živnostenském rejstříku Městkým úřadem v Uherském Hradišti

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese "www.krasnenaramky.cz"

Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

  

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Little Wolf Consulting s.r.o., se sídlem Mánesova 649 Uh. Hradiště, identifikační číslo: 07813295, zapsané v obchodním rejstříku vedeném  Městským úřadem v Uherském Hradišti  (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.krasnenaramky.cz(dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1. Všeobecná ustanovení

Podmínky vymezují a zpřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku – č. 89/2012 Sb. a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou kupující, který není spotřebitelem, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb., vše ve znění novel. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

 

2. Vymezení pojmů

Smlouva uzavíraná se spotřebitelem

– je smlouva, kterou s kupujícím uzavírá prodavající(dále také dodavatel/prodávající).

 

Podnikatel (dodavatel/prodávající)

– je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

– je osoba, která přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

 

Kupující

– je zákazník našeho internetového obchodu. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není. Kupující – spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

 

Návrh kupní smlouvy

– je objednávka kupujícího.

 

Kupní smlouva

– je uzavřena závazným potvrzením návrhu kupní smlouvy (objednávky kupujícího) ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Momentem uzavření kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a kupující s nimi vyjadřuje souhlas. Kupující je na tuto skutečnost dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své objednávky, v opačném případě nelze po kupujícím vymáhat vázanost těmito obchodními podmínkami.

 

3. Ceny

Všechny ceny jsou konečné (vč. DPH a dalších poplatků). Kupujícímu není účtován recyklační poplatek, tento je již zahrnut v ceně produktu.

 

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

V hotovosti nebo kartou na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 10119849/5500, vedený u společnosti Raiffaisen a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího, pokud již není faktura odeslána spolu se zbožím.

Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována.

 

4. Převzetí zboží, doprava

Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky (reklamační protokol) a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuto nové plnění dle čl. 7. Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel.

 

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

Cena dopravy (ceny jsou včetně DPH):

Česká republika 49 Kč při platbě převodem či on-line platbou předem (doručení na pobočku zásilkovny)

                              39 Kč + 49Kč při platbě dobírkou (doručení na pobočku zásilkovny)

                              69 Kč při platbě převodem či on-line platbou převodem (doručení na adresu - zásilkona)

                              39 Kč + 69Kč při platbě dobírkou (doručení  na pobočku zásilkovny)

Při nákupu nad 1000 kč doprava zdarma (doručení na pobočku zásilkovny)

 

 

 

5. Podmínky a postup pro uplatnění práva odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředků dálkové komunikace

Spotřebitel může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.
Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle ve 14 denní lhůtě prostřednictvím emailu a to na adresu: info@krasnenaramky.cz
Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vždy nutno uvést číslo objednávky a bankovní spojení – rozumí se číslo účtu.
Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží do 7 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal.
Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.
V případě, že bylo zboží zasláno na dobírku, vrací se vždy jen cena za zboží, kupující nemá nárok na zaslání doběrečného.

 

 

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (například individuálně zvolená velikost), od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

 

Postup pro uplatnění 14 denní lhůty:

Kupující je povinen vyrozumět nejdříve prodávajícího, že využívá práva na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů, za předpokladu, že splňuje výše uvedené, a to zejména, že nebyl porušen původní obal dodaného zboží – obálka s pečetí.
Vyrozumění probíhá výhradně formou emailu.
Po obdržení emailu prodávajícím bude kupující vyrozuměn, jakým způsobem a jakou formou dojde k zaslání předmětu zpět prodávajícímu.

!!! Podmínky prodávajícího, ohledně způsobu zaslání zboží zpět, je kupující povinen bez výhrady strpět. V případě, že kupující nesouhlasí, nebo podniká kroky k zaslání zboží a způsobu dle své vůle, bude účtován manipulační poplatek ve výši 299,- Kč, který bude odečten z ceny produktu.

 

6. Termín odeslání zboží, zdanitelné plnění u dobírek , platnost objednávky, vysvětlení pojmu doručení, nevyzvednuté zásilky

Zboží odesíláme do 72 hodin od přijetí návrhu kupní smlouvy (objednávky) od zákazníka. Pokud zákazník zvolí platbu bankovním převodem, odesíláme zboží do 72 hodin od přijetí platby na náš účet v pracovní dny .
Všechny objednávky mají platnost pouze 7 dní, nezaplatí- li zákazník v uvedené lhůtě, bude objednávka automaticky stornována
Pokud nastane situace, že objednané zboží bylo v mezičase platby vyprodáno, nabídne kupující zákazníkovi alternativní náhradu, kterou může a nemusí zákazník akceptovat. U zboží vyhotoveného s příplatkovým požadavkem zákazníka (velikost, barva, druh kamene, aj.) se doba odeslání zboží prodlužena 96 hodin od doby vzniku objednávky. U nevyzvednutých zásilek bude po kupujícím vyžadováno zaplacené reálné částky spojené s dopravu a obalovým materiálem ve výši sto korun českých (100 Kč).

 

 

7. Záruka na zboží

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.
Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny, není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.
Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

 

Zákonná práva z vad - reklamační řád

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době.
V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

– odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci nebo

– bezplatné odstranění vady opravou nebo

– přiměřenou slevu z kupní ceny nebo

– vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

 

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 

Pro vyřízení reklamací využijte email: info@krasnenaramky.cz, nebo tel. číslo +420 775 931 110.

Reklamované může být osobně doručeno, nebo zasáno na adresu sídla nebo pobočky - Karlovarská 195/3, Praha 17, 163 00

 

8. Ochrana osobních dat

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Kupující – podnikatel souhlasí s tím, aby prodávající umístil firemní název a logo kupujícího na svoje webové stránky v sekci “reference, naši odběratelé”. Prodávající odstraní název a logo kupujícího ze svých webových stránek, pokud ho o to kupující požádá.

 

9. Odpovědnost

Informace na webových stránkách internetového obchodu, vč. cen jsou z části přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Prodávající může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu. Prodávající je oprávněn změnit cenu u vyřizované objednávky. O této skutečnosti je však povinen zákazníka neprodleně informovat. Po informaci o změně ceny má kupující možnost od objednávky odstoupit.

Veškeré publikované obrázky jsou pouze ilustrační.

 

 

 

 

V  Uherském Hradišti     dne      13.07.2021 (aktualizováno 13.07.2021)